Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=”” type=”flex”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” min_height=”” hover_type=”none” link=”” border_sizes_top=”” border_sizes_bottom=”” border_sizes_left=”” border_sizes_right=”” first=”true”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” content_alignment_medium=”” content_alignment_small=”” content_alignment=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” class=”” id=”” font_size=”” fusion_font_family_text_font=”” fusion_font_variant_text_font=”” line_height=”” letter_spacing=”” text_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?

A jelen tájékoztatóban azon jogokat ismertetjük, amelyek Önt az általunk – az Ön hozzájárulása alapján – végzett adatkezeléssel kapcsolatban illetik meg.

Hozzáférési jog

Ön hozzáférést kérhet személyes adataihoz. E jog gyakorlása esetén tájékoztatjuk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja;
 • a személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az erre az adattovábbításra vonatkozó garanciák.

A hozzáférés jogának gyakorlása esetén az Önről kezelt személyes adatok másolatát is az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az első esetben ez ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

A helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve — figyelembe véve az adatkezelés célját – Ön kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön a jelen adatkezelés vonatkozásában jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat a következő esetekben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (lásd alább), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törléssel kapcsolatban – ha a fenti feltételek fennállnak — az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennünk az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés joga alól a vonatkozó jogszabály számos kivételt állapít meg (pl. az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlásához, jogi igények érvényesítéséhez, stb). Ha ilyen körülmény fennáll, arról természetesen Önt a kérelem benyújtását követően tájékoztatjuk.

Az adatkezelés korlátozása

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A fenti esetekben a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás esetleges feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy  a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat (ha ez technikailag lehetséges) egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. E jogával Ön abban az esetben élhet, ha az adatkezelés (mint jelen esetben) hozzájáruláson alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

A hozzájárulás visszavonása

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti, de ahhoz, hogy az ügyintézést meggyorsítsuk, kérjük itt jelentse be: kapcsolat@hadhazyakos.hu

Automatizált döntéshozatal

Önnek jogai vannak az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban is. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ilyen automatizált döntéshozatalt mi nem végzünk.

Az elhunytak adataival kapcsolatos jogok

Az érintett halálát követő öt éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz fűződő jogot az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz fűződő jog, valamint — ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlására.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, bírósági út

Adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
A hatóság levelezési címe: 1363  Budapest, Pf.: 9.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]