Adatkezelési tájékoztató aktivistáknak

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a választási kampányban és politikai kezdeményezésekben közreműködő aktivisták személyes adatainak dr. Hadházy Ákos által történő kezeléséről

Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő, mint adatkezelő – a választási kampányában és egyéb politikai kezdeményezéseiben közreműködő aktivisták személyes adatainak kezelése kapcsán – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja.

Az adatkezelő és elérhetősége

Az adatkezelő neve: Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő

Székhelye: 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

Email: hadhazy.akos@parlament.hu

Az adatkezelés célja és jogalapja

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelés célja, hogy a Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő választási kampányát segítő és egyéb politikai kezdeményezéseit támogató aktivistákat az adatkezelő regisztrálja, velük a kampány és az egyéb politikai kezdeményezések kapcsán kapcsolatot tartson. Az adatkezelés célja továbbá, hogy a hozzájárulás megadásától számított öt év elteltével újra beszerezze az aktivisták hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja). A különleges adatok kezelése alóli kivételt a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja, az érintett kifejezett hozzájárulása alapozza meg.

Kezelt személyes adatok

A kezelt személyes adatok a következők:

  • családi és utónév;
  • irányítószám;
  • email cím;
  • telefonszám.

Valamennyi adat szolgáltatása önkéntes, ám amennyiben Ön nem adja meg az összes adatot, úgy a kampányt és a további politikai kezdeményezéseket nem tudja hatékonyan segíteni, mivel nem állnak rendelkezésre a kampány szervezéséhez szükséges információk, illetve az Ön elérhetőségei.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama hozzájárulás visszavonása, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított öt év. Az ötödik év végén az adatkezelő új hozzájárulás kérésére irányuló üzenetet küld az Ön részére.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. Automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25. §-a alapján az érintett halálát követő öt éven belül az érintett közeli hozzátartozóját, vagy az életében meghatalmazott személyt a törvényben meghatározott jogok illetik meg.

Az Önt megillető jogok részletes tartalmáról itt tájékozódhat. 

Az adatok címzettjei, adatok továbbítása harmadik országba

Az adatkezelés során adatfeldolgozóként járnak el a következő társaságok:

  1. DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.,cégjegyzékszám: 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42); tevékenység: webtárhely szolgáltatás biztosítása;
  2. MICROWARE HUNGARY Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Telefon: +36-1-432-3236, E-mail: domreg@microware.hu); tevékenység: rendszergazdai és rendszerfejlesztési feladatok;
  3. Sendinblue SAS (55, rue d’Amsterdam 75008 Paris, Franciaország; e-mail: dpo@sendinblue.com); tevékenység: hírlevélküldő szolgáltatás.

Az adatfeldolgozók mindenkor aktuális listája megtekinthető a https://hadhazyakos.hu/adatkezelesi-tajekoztato-aktivistaknak URL címen. Az adatfeldolgozók személyében beálló változásról az adatkezelő az érintettet a változást követő első üzenetben tájékoztatja. Ha az adatfeldolgozó személyének változása egyben harmadik országba történő adattovábbíttással jár együtt, úgy az adatkezelő a változásról az érintettet legalább a változást megelőző 10 nappal tájékoztatja.

Harmadik országba történő adattovábbítás nem történik.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A felvett személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatalt, illetőleg profilalkotást az adatkezelő nem végez.

Jogorvoslati lehetőségek

Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  A NAIH elérhetősége: 1374 Budapest, Pf.: 603. 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.